Warning: session_start(): open(/tmp/sess_343dbd2806c440454fb2c4231edb8e53, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/volhovmo/public_html/index.php:26) in /home/volhovmo/public_html/index.php on line 26
"> Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ Mystery MAC-150 - - -
 
 
!
- +7(812) 980 3155.
 
    

Àâòîçàï÷àñòè ÂÀÇ
Àâòîìîáèëüíûå õîëîäèëüíèêè
Àëêîòåñòåðû
Àêñåññóàðû
Âèäåîðåãèñòðàòîðû
Àíòèðàäàðû
Ðàçíîå
Ðàäèîñòàíöèè è àêñåññóàðû
Êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêèå, ðàçúåìû
Ëàìïû
Èíñòðóìåíòû
Êñåíîí
Íàêëåéêè
Ìàñëà
Ïðîòèâîóãîííûå ñèñòåìû
Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ
Îïòèêà
Ìóëüòèìåäèà
Ìåòàëëîðóêàâà
Ñâåòîäèîäû
Ñïåö. ïðîäóêòû
Ôàðû äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
Ôèëüòðû
Ùåòêè
Ýëåêòðîàêñåññóàðû
Äåôëåêòîðû

!

,Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ : Ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ :

Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ Mystery MAC-150
...

Ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ Mystery MAC-150


: 1100.00.


:


Àâòîìîáèëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèÿ 12-220 - Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 10 - 15 - Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå: 230 Â(+/- 5%) - ×àñòîòà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ: 50Ãö(+/- 5%) - Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 150Âò - Èìïóëüñíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 300Âò - Çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ íàãðóçêè, ïåðåãðåâà, ïåðåãðóçêè, ïåðåïîëþñîâêè è ïðåâûøåíèÿ ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ. - Ïîðò USB

!
 

Copyright © -. All rights reserved. 2011


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_343dbd2806c440454fb2c4231edb8e53, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0